SDF-bidrag

BESTÄMMELSER FÖR SDF-BIDRAG:

1     Ansökan ska vara komplett ifylld, inklusive samtliga bilagor, och Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast 2015-02-28.

2     Ansökan ska innehålla följande bilagor (kopior av original).

3     Notera att enkäten ska fyllas i senast 2015-01-23.

 Kryssa i:

       (*)  Justerat årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2013-2014.

             Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014.

       (*)  Ekonomisk berättelse (resultat- och balansrapport) för verksamhetsåret 2013-2014.

       (*)  Underskriven revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014.

             Aktuell förteckning (inkl. adress- och telefonuppgifter) över styrelsen i SDF:et ska registreras i iBIS.

             Ifylld enkät med uppgifter om SDF:ets verksamhet ska skickas in senast 2015-01-23. https://response.questback.com/idrott2/sdf_2015/

 (*) = Vi vill ha kopia på årsmötesprotokoll, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse i form av enskilda A4-blad. Vi vill INTE ha hela verksamhetsberättelser.

 UTBETALNING:

Bidraget betalas ut till SDF:ets plus- eller bankgiro efter att komplett ansökan kommit in enligt ovan. Utbetalning sker under mars månad.

Bidraget som betalas ut består av:

  • Grundbidrag om 60 000 SEK
  • Tillväxtbidrag, max 5 SEK/licens (2015-02-28)

Eventuella skulder till Svenska Innebandyförbundet regleras vid utbetalningstillfället.

Avdrag görs för uteblivande på Förbundsmötet 2014-06-15, Ordförandekonferensen 2014-12-06 och Tävlingskongressen 2014-12-07. SDF som inte varit närvarande på dessa träffar, se näst sida för mer info.

 För komplett information om SDF-bidraget – se bilaga

 FRÅGOR:

Kontakta Magnus Fantenberg, 08-514 274 04, magnus.fantenberg@innebandy.se

 ANSÖKAN SKICKAS PER POST TILL:               Svenska Innebandyförbundet,

Box 1047, 171 21 SOLNA,

---------------------

SDF-bidraget

Nyckel i förhållande till RF-bidraget
30% av RF-bidraget ska fördelas till SDF:en i form av grund-, demokrati-, tillväxt- och utvecklingsbidrag. Procentsatsen beslutas av Förbundsmötet efter förslag från Förbundsstyrelsen.

Grundbidrag
Grundbidrag ges för att SDF:ets demokratiska ansvar ska säkerställas gentemot de föreningar som ligger inom SDF:ets gränser. Det innebär bl a att det ska finnas en fungerande styrelse, valberedning och revisorer, att stadgar finns, uppdateras och efterlevs, att årsmöten avhålls och att det i övrigt fungerar tillfredsställande i SDF:et.

Beloppet är en fast summa per SDF som betalas ut årligen i mars; 60 000 SEK.

En förutsättning för att grundbidrag ges är att SDF:et deltar på Ordförandekonferens, Förbundsmöte och Tävlingskongress (se Demokratibidrag).

För varje del som inte uppfylls enligt ovan dras 15 000 SEK per tillfälle från grundbidraget. Detta tillfaller utvecklingsbidraget.

Demokratibidrag
Oavsett om det är ett litet/stort SDF, har långa/korta avstånd, har god/mindre god ekonomi etc ska alla SDF har samma möjlighet att delta med en (1) person per tillfälle enligt nedan.

Totalt 300 000 SEK används till de tre konferenserna/mötena Ordförandekonferens, Förbundsmöte och Tävlingskongress. Dessa används för att täcka resa, logi och konferenskostnader. Ett eventuellt överskott tillförs utvecklingsbidrag.

Tillväxtbidrag
Tillväxtbidraget är det totala SDF-bidraget minus grund- och demokratibidrag, dock maximalt 5 SEK/licens. Överstiger tillväxtbidraget 5 SEK/licens går överskottet till utvecklingsbidraget.

Tillväxtbidrag mäts årligen i antal licenser den 28 februari och betalas ut under mars månad.

Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidraget är det totala SDF-bidraget minus grund- demokrati- och tillväxtbidrag.

Utvecklingsbidraget ska användas för gemensamma utvecklingskostnader och –satsningar.

Beslut om användandet av Utvecklingsbidrag tas årligen av SDF. Ordförandekonferensen är ett rådande forum för detta.


Kontaktperson: Magnus Fantenberg